Smart uppvärmning förklarad 🧑‍🏫

Vi dyker ner i hur smart uppvärmning med Tibber fungerar. På med cyklopet! 🤿

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Sänk dina värmekostnader genom att styra värmen i ditt hem smartare med Tibber. Med en ansluten termostat, värmepump/-panna eller radiator kan du enkelt lämna över ansvaret till oss! Uppvärmningen styrs då automatiskt med hjälp av våra smarta algoritmer som tar hänsyn till både önskad innetemperatur, temperaturprognos och elpris.


Hur vi gör det 💡

Uppvärmning kan göras på en mängd olika sätt, men målet är alltid att värma upp luften i ditt hem, och behålla den så länge som möjligt. Detta görs oftast genom att man antingen:

  • Värmer upp ett medium (vatten eller olja) som leder värmen vidare till luften via element eller golvvärmeslingor.

  • Eller att man värmer upp luften direkt, som med t.ex. en luft-luftvärmepump.

Alla dessa enheter använder någon form av målvärde (även kallat styrvärde eller börvärde) som t.ex. en temperaturenhet (ett gradtal), för att bedöma när och hur mycket de ska värma. Detta görs genom att innetemperaturen mäts av och jämförs med målvärdet. Om innetemperaturen är lägre än målvärdet ska enheten värma för att uppnå och upprätthålla en innetemperatur motsvarande målvärdet, och om innetemperaturen är högre än uppmätt innetemperatur ska enheten sluta värma, för att innetemperaturen ska falla till önskat värde.

OBS! Det är viktigt att distributionen fungerar, även om t.ex. en värmepump står för själva uppvärmningen av mediet (vattnet) som används för att leda runt värmen. Om elementen är avstängda spelar det liksom ingen roll hur mycket varmvatten värmepumpen producerar, den kommer ändå inte påverka innetemperaturen.

Vi lägger till några dimensioner på det 🪐

Med smartstyrning aktiverat samlar vi in information (uppmätt innetemperatur, aktuellt målvärde och aktivt läge) ifrån din enhet för att skapa en virtuell modell av den. Till det lägger vi temperaturprognos, önskad innetemperatur (något vi nu kallar komforttemperatur i Tibber-språk, och som ersätter inställningen för målvärde i Tibber-appen) och elpriser. Sedan analyserar vår maskininlärningsalgoritm den informationen för att hitta mönster och samband i temperaturförändringarna. Detta ger oss bland annat en bild av hur värmetrögt ditt hem är.

Maskininlärningsalgoritmen studerar alltså den tillgängliga datan och tar med hänsyn till detta fram ett schema för hur ditt hem ska värmas/inte värmas under de kommande timmarna. Detta schema uppdateras 1-4 gånger per timme beroende på typ av enhet som kontrolleras. Ju trögare system, desto mer sällan uppdateras schemat, och således din enhet.

Ju mer data maskininlärningsalgoritmen får att arbeta med, desto bättre presterar den.

Hur vi kommunicerar detta till din enhet 🗣️

Detta ser lite olika ut beroende på vilka möjligheter vi har. Alla varumärken som vi har integration (Power-up) till har egna API:er (För en enkel förklaring av vad en API är, läs här <länk till stycke om api längre ned>) som alla fungerar olika. I vissa fall skickar vi den måltemperatur som ska aktiveras direkt vid tidpunkten för mottagandet, i andra fall skickar vi en ”schemaläggning” och i sällsynta fall skickar vi en s.k. offset (+1 för att förskjuta ett steg uppåt, -1 för att förskjuta ett steg nedåt, osv) för att justera en värmekurva (endast Nibe S-serien i dagsläget).

Dessa uppmaningar tas emot av företaget i fråga och vidarebefordras direkt till din enhet, eller indirekt via annan enhet till den enhet vi försöker styra. Till Exempel med produkterna Sensibo Sky och Sensibo Air, som i sin tur tar emot förfrågan och sedan skickar den vidare via IR till din luftvärmepump.

Sammanfattningsvis

Vi bedömer hurvida vi behöver värma nu eller om vi har möjlighet att avvakta, genom att bedöma hur lång tid det kommer ta att nå en viss temperatur under förväntade förutsättningar och inställningar, baserat på historisk information.

Om utrymme finns att avvakta och elpriset är eller kommer bli högt närmaste tiden, så kommer vi att sätta en målvärde, som är lägre än uppmätt innetemperatur, för att din enhet ska sluta värma under den tid som vi anser rimligt/nödvändigt.
Din enhet har ett spelrum på +1 grad över inställt målvärde och -3 under inställt målvärde för att ge den nödvändigt utrymme, utan att tumma för mycket på komforten.
Detta kan vara värt att ha i åtanke om du upplever att det tas för lite hänsyn till elpriset, särskilt om du har ett dåligt isolerat hem där temperaturen faller snabbt.

Observera att beroende på inställning och enhetstyp kan det hända att luft aktivt kyls, eller cirkuleras och då upplevs som att den aktivt kyler eller värmer, till exempel vid användning av en luftvärmepump.

Där är det därför viktigt att man följer rekommenderade inställningar för att inte riskera högre energiförbrukning än nödvändigt.


Bra att veta

Hur stor roll spelar elpriset?

Som du ser under ”Sammanfattning” så tittar vi i första hand på hur värmetrögt ditt hem är, alltså hur snabbt temperaturen faller vid aktuella och föreslagna inställningar. Och om utrymme ges kommer elpriset att spela roll, men först då.

T.ex. ditt hem faller med 4 grader varje timme om dina el-element inte aktivt värmer och det är -15 grader utomhus. Detta ger oss då utrymme att spara på värmen i 1 timme, eftersom utrymmet den har att spela på motsvarar just 4 grader. I sådana fall är det ju ganska enkelt.

Men ofta ser det inte ut så, man öppnar dörrar och släpper således ut värme, eller man har dålig isolering, osv., I sådana fall kanske det bara tar 20-40 minuter för temperaturen att falla 4 grader, men då är du fortfarande inne på samma dyra timme, och behöver helt plötsligt dra på för att inte falla under tillåtet värde, i sådana fall kan det vara bättre att underhållsvärma, snarare än att avstå från att värma en tid.


Rekommenderad inställning (för luft till luft värmepumpar)

Vi styr din enhet genom att ställa in dess måltemperatur. Om den är i något annat läge än i uppvärmningsläge (Heat mode) och kan kyla luft, som en luft-till-luft-värmepump vanligtvis kan, kommer den aktivt att kyla din luft när vi skickar en måltemperatur som är lägre än uppmätt temperatur i ditt hem. Detta innebär att din värmepump kommer att fortsätta att använda energi, oavsett vad, och inte sänka dina elkostnader.

Om du istället kör den i värmeläge, kommer den att sluta värma när vi ställer in en lägre måltemperatur än den faktiska temperaturen i ditt hem. Detta gör alltså att du sparar energi och pengar.

Finns det tillfällen när smart uppvärmning inte bör användas?

Ja, som redan nämnts i artikeln så fattar vi beslut baserat bl.a. på elpriset i ditt område. Det ger oss utrymme att värma mindre under vissa dyra timmar, och mer under vissa billiga timmar. Detta fungerar naturligtvis inte om värmen produceras av något annat än el med rörligt timpris. Så, har du gas, fjärrvärme, pelletskamin, vedeldat eller något annat som inte stämmer in med ovan, bör du alltså avstå ifrån att aktivera smartstyrning på din värmeenhet.

Hur fungerar det med funktionerna i tillverkarens app?

Likvärdiga funktioner som de Tibber erbjuder, i tillverkarens egna app bör inte aktiveras när du vill att Tibber ska styra uppvärmningen, då det kan konkurrera eller skrivas över vid samtidig användning. Exempel på sådana funktioner är schemaläggning, av- och påstängning samt justering av lägen eller ändring av måltemperatur när smartstyrning är aktiverat. Du bör alltså välja en app och dess funktioner och endast använda dessa.
Om du t.ex. har smartstyrning på och ändrar temperatur i tillverkarens app så finns det risk att vi inte ser det och således skriver över den inställningen när vår algoritm analyserat tillgänglig information och fattat ett uppdaterat beslut.


Ordlista 📖

API är en förkortning av orden Application programming interface, som i sin tur är namnet på definitionen av ett företags internetadress och parametrar som kan anropas utifrån, för att få tillgång till information, eller för att få företaget att göra något.
Du kan se det som en springpojke som endast jobbar inom ett givet område och endast med förutbestämda arbetsuppgifter. Du skickar en förfrågan enl. den specifikation du fått, springpojken tar emot förfrågan, uträttar ärendet och returnerar ett svar tillbaka.
Så fungerar ett API. Vi skickar en uppmaning till en adress, något sker på platsen och ett svar returneras tillbaka till oss.

Ett trögt system är benämningen för ett välisolerat hem med uppvärmning som tar tid att bli kall sedan det stängts av, som t.ex. med en bergvärmepump och vattenburen golvvärme.

Ett snabbt system är motsatsen till ett trögt system. T.ex. ett dåligt isolerat hem med direktverkande el-element.

Komforttemperatur är benämningen vi använder för önskad innetemperatur vid smartstyrning. Detta är alltså inte att förväxla med målvärde, även om inställningen för komforttemperatur ersätter inställningen för målvärde när smartstyrning är aktiverat.

Målvärde kallas ibland för börvärde eller styrvärde. Ofta handlar det om en önskad temperatur. Detta skiljer sig dock lite åt, beroende på typ av produkt. Värmepumpar använder ofta något som kallas för värmekurva och gamla analoga element använder ibland bara en 3-stegs termostat, som man vrider till ett av tre värden.

Fick du svar på din fråga?